Login
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!
Main Menu
Who's Online
1 user(s) are online (1 user(s) are browsing Forum)

Members: 0
Guests: 1

more...

Browsing this Thread:   1 Anonymous Users

smp only x86_64?

Joined:
2017/6/27 8:20
Group:
Member
Posts: 1
Offline
Nh? ai c?ng bi?t th??ng hi?u là m?t cách nh?n di?n ??i v?i khách hàng c?a mình. M?t th??ng hi?u t?t luôn là y?u t? hàng ??u ?? khách hàng ra quy?t ??nh tin t??ng và ch?n l?a mua hàng ngoài ra còn pha?i ????c ta?o d??ng trên nh??ng gia? tri? ro? ra?ng va? pha?i ta?o ra s?? kê?t nô?i ca?m xu?c v??i ng???i tiêu du?ng. M?t th??ng hi?u y?u s? r?t v?t v? trong vi?c t? khâu thuy?t ph?c khách hàng ??n vi?c chuy?n ??i hành vi.
Tìm hi?u thêm: ?ào T?o SEO Chuyên Sâu V?i Khóa H?c SEO Chuyên Nghi?p - K? Thu?t T?ng Trust

Click to see original Image in a new window
Hãy dùng Marketing b?ng k? chuy?n

Chính vì v?y ?i?u chúng ta c?n làm là áp d?ng nhi?u ph??ng án ?? nâng cao th??ng hi?u c?a mình. Trong các ph??ng án ?ó ?ã n?i b?t lên ?ó là Marketing Telling. M?t hình th?c c?ng không quá m?i nh?ng c?ng gây s?c ?nh h??ng khá nhi?u trong vi?c lan truy?n thông ?i?p. B?ng cách thông qua k? m?t câu chuy?n ?? k?t n?i, làm ch?t xúc tác ?? d?n d?t ng??i tiêu dùng hành ??ng theo ý mu?n c?a ng??i s?n xu?t b?i ng??i ta am hi?u r?ng: K? chuy?n không ch? là cách ?? k?t n?i quá kh? v?i hi?n t?i và t??ng lai mà còn là cách th?c lan truy?n c?m xúc gi?a con ng??i v?i con ng??i. Marketing b?ng k? chuy?n (hay còn g?i là Storytelling Marketing) ?ang ???c ngày càng nhi?u ng??i s? d?ng trong các chi?n d?ch xây d?ng th??ng hi?u. B?i nó có nh?ng ??c ?i?m nh? sau:
• Storytelling Marketing – s? k?t n?i c?m xúc
Storytelling chi?nh la? hi?nh th??c marketing d??a trên viê?c xây d??ng, pha?t triê?n va? lan to?a nh??ng câu chuyê?n ly? thu?, co? liên quan tr??c tiê?p ho??c gia?n tiê?p t??i th??ng hiê?u sa?n phâ?m hay hi?nh a?nh cu?a doanh nghi?p. Trong khi ?o?, marketing kê? chuyê?n co? thê? ta?c ?ô?ng t??i ca?m xu?c va? giu?p nho?m mu?c tiêu hiê?u ????c nh??ng gia? tri? ma? các marketer muô?n ta?o ra
V??i s?? pha?t triê?n cu?a công nghê? thông tin, vai tro? k? chuy?n cu?a nh??ng marketer ?a? thay ?ô?i rõ r?t. S?? pha?t triê?n cu?a ma?ng xa? hô?i ?a? giu?p hi?nh tha?nh nh??ng cô?ng ?ô?ng tr?c tuy?n, va? cu?ng la? tha?ch th??c m??i cho ca?c marketer ?ang theo ?uô?i chiê?n di?ch storytelling.
Không co?n la? s?? l?u ha?nh mô?t chiê?u, blogger hay thành viên gi?? ?ây co? thê? pha?n hô?i la?i chiê?n di?ch cu?a marketer thông qua góp ý, b?u ch?n, bình lu?n... khiê?n storytelling ca?ng co? s??c lan to?a rô?ng ra?i. Không ch? la? kê? chuyê?n, ?o? ?a? la? ?ô?i thoa?i va? xa h?n la? tâm s?? hai chiê?u gi??a marketer va? nhóm khách hàng m?c tiêu.
Gâ?n ?ây storytelling ?a? ????c nhiê?u tên tuô?i l??n ta?i Viê?t Nam a?p du?ng. Ví d? câu chuy?n mì g?u ??. Câu chuy?n b?t ??u b?ng m?t c?u bé tên Tu?n b? b?nh ung th?. ???c bác s? tr? v? vì ?ã không còn cách c?u ch?a. Tuy nhiên c?u bé không h? hay bi?t, c?u bé ?ã t? v? m?t sung s??ng vui m?ng khi hay tin ???c bác s? cho v? nhà khi ??ng sau là s? ?au lòng c?a t?t c? ng??i thân. C?u vui c??i và nói r?ng “Ngày mai t? ???c ?i ch?i cùng các b?n r?i”. Chính s? vui v? h?n nhiên ?ó là ch?m vào t?n ?áy con tim c?a ng??i xem vì s? c?m th??ng cho s? ph?n nghi?t ngã c?ng nh? s? vô t? c?a m?t ??a tr? không bi?t mình ?ang trên b? c?a cõi ch?t ch? vì không có chi phí ch?a tr?. T? ?ó mì g?u ?? ra thông ?i?p kêu g?i ?óng góp mua m?t gói mì là b?n ?ang ?óng góp vào qu? t? thi?n cho tr? em nghèo. Sau chi?n d?ch ?ó ?ã ???c s? ?ng h? c?a r?t nhi?u ng??i tiêu dùng và doanh thu t?ng lên vùn v?t.
Tuy nhiên bên c?nh l?i ích h?u hi?u thì v?n còn khá nhi?u thách th??c cho ca?c chiê?n di?ch storytelling nh?t là ?? vâ?n ?ê? chi phi?. Nh??ng câu chuyê?n ????c da?n d??ng công phu th???ng ?o?i ho?i ?â?u t? l??n do co? ki?ch ba?n da?i, chu?i phim qu?ng cáo nhi?u ph?n nên câ?n pha?t so?ng v?i tâ?n suâ?t l?p l?i l??n ?ê? kha?n gia? không quên cô?t truyê?n nên chi phí cao. ?? kh?c ph?c, m?t s? gia?i pha?p ????c nhiê?u công ty ?? ra ?ó la? kê?t h??p storytelling v??i viral marketing, biê?n câu chuyê?n tha?nh nh??ng con virus ????c lây lan trong thê? gi??i tr??c tuyê?n. Bên ca?nh ?o?, co?n la? s?? kê?t h??p v?i ca?c chiê?n di?ch PR quy mô, v??i s?? tham gia cu?a ca?c ph??ng tiê?n truyê?n thông nh? ba?o ?iê?n t??, truyê?n hi?nh, truyê?n thanh, qu?ng cáo ngoài tr?i... ?ê? câu chuyê?n co? s??c sô?ng ma?nh me?, ?n sâu va?o ca?m xu?c cu?a nho?m ?ô?i t???ng h?n. Liên quan: click here!

Click to see original Image in a new window
Storytelling Marketing – s? k?t n?i c?m xúc

T?t c? ???c gói g?n trong nguyên t?c G.R.E.A.T d??i ?ây
Glue: s? k?t n?i thông ?i?p marketing v?i nh?ng gì ng??i tiêu dùng cho là th?t, nh?ng câu chuy?n hi?u qu? chính là ? ch? g?n ch?t vào m?t nhóm ni?m tin ??c thù, gi? v? trí n?n t?ng v?i th? tr??ng m?c tiêu
Reward - ph?n th??ng: nh?ng câu chuy?n hay th??ng ch?a nh?ng cam k?t v? ph?n th??ng x?ng ?áng.
Emotion - c?m xúc, s? là m?t câu chuy?n tuy?t v?i n?u nó tác ??ng m?nh vào nh?ng tình c?m sâu l?ng nh?t c?a ng??i nghe ch? không ph?i t? duy lý thuy?t
Authentic - tin c?y: m?t câu chuy?n t?t tr??c h?t ph?i là m?t câu chuy?n ?áng tin và t?t c? ??u ph?i xây d?ng trên nh?ng giá tr? có th?t
Target - m?c tiêu: thành công ch? có ???c n?u câu chuy?n ???cc phát tri?n phù h?p v?i nhóm ng??i nghe. Vì v?y marketer c?n phân ?o?n cho ???c nh?ng nhóm ng??i chia s? s? t??ng ??ng trong hành vi, quan ?i?m và cách s?ng.
Hy v?ng v?i s? chia s? chiê?n di?ch storytelling ? bên trên s? giúp cho thông ?i?p qu?ng cáo v? s?n ph?m kinh doanh c?a b?n ngày càng ???c nhi?u ng??i tin dùng và s? ??t hi?u qu? cao trong k?t qu? ho?t ??ng kinh doanh
?? hi?u thêm: https://www.facebook.com/ChuyengiadaotaoSEOOnlineMarketingEricDoan

Posted on: 2017/6/27 8:30

Edited by christinesmith on 2017/11/18 19:14:15
Transfer the post to other applications Transfer


Re: smp only x86_64?

Joined:
2010/8/30 7:20
Group:
Member
Posts: 1230
Offline
might be interesting to adopt it for 32bbit anyway, just not sure how high it is on the proirity list, especially by both coders who implemented it. i fear not that high. the changes in exec can be activated via preprocessor directive at compile time, but the rest is exclusive to x64 arch branch and would have to be adopted to i386.

Posted on: 2017/6/28 8:56
Transfer the post to other applications Transfer


Re: smp only x86_64?

Joined:
2004/4/7 4:26
Group:
Member
Posts: 4433
Offline
We should make it work on x64 first, and then think to port it to other architectures.

Posted on: 2017/6/28 9:26
_________________
p.bes
Icaros Desktop AROS distribution mantainer
Transfer the post to other applications Transfer


Re: smp only x86_64?

Joined:
2010/8/30 7:20
Group:
Member
Posts: 1230
Offline
right. especially it makes most sense there.

Posted on: 2017/6/28 10:57
Transfer the post to other applications Transfer


Re: smp only x86_64?

Joined:
2010/5/18 11:49
From Italy
Group:
Member
Posts: 1029
Offline
With 30 euros you buy a dual xeon workstation at 3 ghz, however it is logical that this work on x86_64 is just started and then you are ready to complete it, we hope for a support also for the 3-bit version of aros.

Hi all

Posted on: 2017/6/28 13:12
Transfer the post to other applications Transfer


No Account
Re: smp only x86_64?
Guest_No Account
There are no plans to make it work for 32bit x86 - and anyone intending this is discouraged from doing so.

Posted on: 2017/6/28 18:45
Transfer the post to other applications Transfer


Re: smp only x86_64?

Joined:
2010/5/18 11:49
From Italy
Group:
Member
Posts: 1029
Offline
I've spent 30 euros, I can safely use abiv0 i386 and in the future I have an athlon64 x2 paid 35 euro, so i'm ready for the 64 bit version, aros is very effective on these platforms

hi all, have good week

Posted on: 2017/6/29 5:02
Transfer the post to other applications Transfer


You can view topic.
You cannot start a new topic.
You cannot reply to posts.
You cannot edit your posts.
You cannot delete your posts.
You cannot add new polls.
You cannot vote in polls.
You cannot attach files to posts.
You cannot post without approval.

[Advanced Search]


Search
Top Posters
1 paolone
paolone
4433
2 magorium
magorium
4095
3 nikolaos
nikolaos
4017
4 phoenixkonsole
phoenixkonsole
3928
5 deadwood
deadwood
2917
6 ncafferkey
ncafferkey
2796
7 mazze
mazze
2221
8 clusteruk
clusteruk
2112
9 damocles
damocles
1789
10 BSzili
BSzili
1513
© 2004-2018 AROS Exec